Договір публічної оферти

про надання ПослугФізична особа-підприємець Харченко Дмитро Іванович, індивідуальний податковий номер: 3496302451, який діє на підставі ст. 42 Конституції України, Глави 5 Цивільного кодексу України, Глави 13 Господарського кодексу України, запис в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань: дата запису: 30.08.2021 року, номер запису: 2010350000000037656, надалі – Відповідальна особа, керуючись ст.ст. 633, 641, 644 Цивільного Кодексу України, робить публічну пропозицію (надалі – Публічна оферта) необмеженому колу осіб, які бажають отримати Послуги у сфері бухгалтерського обліку; консультування з питань оподаткування, укласти Договір про надання Послуг (надалі – Договір).

Прийняття (акцепт) Публічної оферти здійснюється Замовником у порядку, визначеному в цьому Договорі. Внаслідок прийняття (акцепту) Замовником цієї Публічної оферти Договір вважається укладеним.

Надалі за текстом цього Договору Фізична особа-підприємець Харченко Дмитро Іванович та Замовник окремо іменуються також «Сторона», а спільно – «Сторони» у відповідних відмінках.1. ТЕРМІНИ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ В ДОГОВОРІ

 1. Замовник – фізична або юридична особа, яка замовляє або має намір замовити Послуги у Відповідальної особи.

 2. Послуги у сфері бухгалтерського обліку; консультування з питань оподаткування – послуги з надання консультацій в усній та письмовій формах, у вигляді складення документів, письмових консультацій, надісланих засобом електронної пошти на е-mail Замовника або визначеної ним особи (представника) та усного консультування, у тому числі телефоном, через Skуре або Viber зв'язок тощо.

Конкретні види та обсяг Послуг визначаються за завданням Замовника (в заявці чи іншим чином, в тому числі через е-mail) і погоджуються Сторонами в усній чи письмовій формі.

 1. Публічна оферта – пропозиція Відповідальної особи (викладена на Сайті https://buh-pro.kiev.ua/), адресована невизначеному колу осіб, укласти цей Договір на визначених умовах.

 2. Сайт – веб-сторінка в мережі Інтернет, за адресою https://buh-pro.kiev.ua/.

 3. Акцепт – повне, безумовне та беззастережне прийняття Замовником умов Публічної оферти і цього Договору.

Акцепт може бути здійснений одним зі способів:

 • надання Замовником Відповідальній особі заявки про надання Послуг;

 • підтвердження електронними засобами зв'язку (в тому числі через е-mail) строків та вартості Послуг;

 • здійснення попередньої оплати за Послуги через систему LiqPay (Инвойс);

 • вчинення інших дій, які свідчать про прийняття Замовником умов Публічної оферти, в тому числі передання документів, надання інформації, надання згоди (в тому числі підтвердженням згоди) на здійснення Відповідальною особою дій в інтересах Замовника на виконання умов замовлення Замовника.

 1. Заявка про надання Послуг – запит (усний або письмовий) Замовника на отримання Послуг, на підставі якого Відповідальна особа формує рахунок на оплату Послуг.

 2. Обов'язкові платежі – це платежі, без проведення яких Відповідальна особа не може надати Послугу (державне мито, державний збір, оплата Послуг третіх осіб тощо).2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Цей Договір є публічним договором, який вважається укладеним між Відповідальною особою, з однієї сторони, та Замовником, з іншої, з моменту Акцепту останнім всіх без винятку умов та положень Договору, додатків до нього.

2.2. За цим Договором Відповідальна особа зобов'язується надати Замовнику Послуги, а Замовник зобов'язується прийняти зазначені Послуги й оплатити їх в порядку та на умовах, визначених цим Договором та законодавством України.

Сторони розуміють та погоджуються, що укладення цього Договору не є формою організації бухгалтерського обліку Замовника, яка передбачена частиною 4 статті 8 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні».

2.3. Надання Послуг Відповідальною особою за цим Договором здійснюється у відповідності з нормами чинного законодавства України та домовленостями Сторін.

2.4. Відповідальна особа за потреби, на власний розсуд, без погодження із Замовником може залучати для надання Послуг інших осіб, на умовах співпраці, в тому числі суб'єктів господарювання, фізичних осіб.

2.5. Місцем надання Послуг вважається місцезнаходження Відповідальної особи (Україна).

2.6. Після здійснення Акцепту вважається, що Замовник ознайомився і без будь-яких заперечень зі свого боку згоден з умовами цієї Публічної оферти.3. ОПЛАТА ПОСЛУГ

3.1. Оплата Послуг за цим Договором здійснюється через систему LiqPay – платіжний сервіс, призначений для спрощення проведення розрахунків в мережі Інтернет з допомогою комп'ютерів та/або мобільних пристроїв.

Замовники за цим Договором ініціюють відправку платежів на користь Відповідальної особи за допомогою системи LiqPay (Инвойс).

3.2. Ціна Послуг: від 900,00 грн (дев'ятсот гривень, 00 коп.), яка остаточно визначається Відповідальною особою у виставленому нею рахунку, що надсилається Замовнику на e-mail через систему LiqPay (Инвойс).

Без узгодження із Замовником Відповідальна особа може встановлювати і скасовувати різноманітні знижки, маркетингові акції, пільги, засновувати дисконтні програми, програми лояльності тощо.

3.3. Замовник оплачує Послуги у безготівковій формі в системі LiqPay (Инвойс) шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок Відповідальної особи, зазначений у цьому Договорі.

Замовник у призначенні платежу зобов'язаний обов'язково вказати у реквізиті «Призначення платежу» номер та дату відповідного/відповідних рахунку/рахунків.

3.4. Оплата Послуг повинна бути здійснена Замовником протягом трьох банківських днів після направлення рахунка.

3.5. Валютою платежів за цим Договором є гривня.

3.6. Сторони узгодили, що якщо суми коштів (платежів), що отримані Відповідальною особою від Замовника за цим Договором, буде недостатньо для виконання у повному обсязі грошових зобов'язань Замовника перед Відповідальною особою, така сума незалежно від вказаного Замовником призначення платежу, може бути зарахована Відповідальною особою без попереднього погодження в рахунок оплати (погашення) зобов'язань у такій черговості:

3.6.1. погашення будь-яких видів неустойки, пені та інших штрафних санкцій, якщо вони передбачені цим Договором або законодавством України;

3.6.2. погашення заборгованості з оплати Послуг;

3.6.3. оплата вартості наданих Послуг.

3.7. Здійснюючи Акцепт Договору, Замовник стверджує, що він повідомлений Відповідальною особою про можливі додаткові комісії при здійснені оплати Послуг картками типу Mastercard, Visa, Visa Electron, Mastercard Electronic, Maestro.4. ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

4.1. Обов'язки Відповідальної особи:

4.1.1. Відповідальна особа здійснює надання Послуг відповідно до вимог, визначених цим Договором та законодавством України.

4.1.2. При наданні Послуг за цим Договором Відповідальна особа зобов'язується:

- своїми силами (силами працівників Відповідальної особи) та/або шляхом залучення третіх осіб надавати Замовникові визначені цим Договором Послуги;

- враховувати визначені Замовником та доведені ним письмово до Відповідальної особи ділові принципи, стратегію і тактику здійснення господарської діяльності, за умови, що такі ділові принципи, стратегія та тактика не суперечать цьому Договору та чинному законодавству України, та попередньо погоджена з Відповідальною особою;

- виконувати належним чином обов'язки, передбачені цим Договором;

- дотримуватися вимог про нерозголошення відомостей, що становлять комерційну таємницю, та іншої конфіденційної інформації, визначеної чинним законодавством;

- усувати допущені недоліки у наданих Послугах.

4.2. Обов'язки Замовника:

4.2.1. своєчасно узгоджувати з Відповідальною особою поточні завдання і додатковий обсяг Послуг у рамках цього Договору, строки (терміни) їх надання;

4.2.2. надавати Відповідальній особі всю необхідну інформацію для надання Послуг за цим Договором;

4.2.3. самостійно здійснювати фінансово-господарську діяльність, як суб'єкт господарювання, отримувати від своїх контрагентів всю первинну та іншу документацію фінансово-господарської діяльності, яка повинна бути оформлена у відповідності з чинним законодавством України;

4.2.4. своєчасно, у повному обсязі та у строки, встановлені Відповідальною особою, передавати Відповідальній особі необхідні документи та інформацію, що пов'язані із здійсненням фінансово-господарської діяльності Замовника, та/або є необхідними для надання Послуг Відповідальною особою за цим Договором;

4.2.5. письмово повідомляти Відповідальній особі про всі зміни у договорах та/або інших документах, з наданням копій таких договорів та інших первинних документів Відповідальній особі, за винятком випадків, коли зміни, що вносяться, вочевидь, не можуть спричинити зміни у бухгалтерському та / або податковому обліку Замовника чи вплинути на показники бухгалтерської та/або податкової звітності Замовника.

Строк надання Замовником Відповідальній особі інформації про зміни до договорів та інших первинних документів, про які йде мова у цьому підпункті Договору, та копій відповідних договорів та/або інших документів: не пізніше наступного робочого дня, з дати внесення змін до договорів та/або інших документів;

4.2.6. без зволікань приймати від Відповідальної особи комплект документів, складений Відповідальною особою, та забезпечити своєчасне (не пізніше двох робочих днів з дня отримання від Відповідальної особи) його затвердження, підписання та подання до відповідних органів, в які такі документи подаються;

4.2.7. своєчасно і в повному обсязі оплачувати Послуги Відповідальної особи;

4.2.8. сприяти Відповідальній особі у виконанні ним умов цього Договору;

4.2.9. співпрацювати з Відповідальною особою в процесі надання Послуг за цим Договором, зокрема, шляхом забезпечення Відповідальної особи всією необхідною інформацією та документами, які необхідні Відповідальній особі для надання Послуг за цим Договором;

4.2.10. вчиняти дії, необхідні для надання Відповідальною особою Послуг за цим Договором, зокрема, сплачувати необхідні обов'язкові платежі до бюджету та у державні цільові фонди тощо;

4.2.11. нести відповідальність за всі ризики, пов'язані з дійсністю, достовірністю, точністю та повнотою документів та інформації, наданих Відповідальній особі за цим Договором;

4.2.12. протягом 1 (одного) робочого дня письмово повідомляти Відповідальної особи у випадку зміни відомостей про осіб, які мають право від імені Замовника підписувати документи (зокрема фінансові та господарські), зміни до відомостей до облікових та/або реєстраційних документів, зміни до відомостей про наявні відкриті поточні рахунки в банківських установах тощо;

4.2.13. виконувати інші зобов'язання, визначені цим Договором та законодавством.5. ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ

5.1. Надання Послуг здійснюється Відповідальною особою відповідно до умов цього Договору.

5.2. Розгляд Заявок здійснюється з 09 години 00 хвилин до 18 години 00 хвилин у робочі дні (з понеділка по п'ятницю, за винятком святкових та неробочих днів).

5.3. Замовник зобов'язується відшкодувати Відповідальній особі всі витрати, пов'язані з придбанням книг обліку, бланків бухгалтерської документації, витратних матеріалів, канцтоварів і виробництвом копій бухгалтерської документації, транспортні витрати тощо, необхідні для надання Послуг за цим Договором. Відшкодування таких витрат проводиться Замовником на підставі рахунку Відповідальної особи, який оплачується у строки, визначені Відповідальною особою у такому рахунку.

5.4. Взаємодія Сторін, метою якої є надання Послуг за цим Договором, проводиться з використанням засобів зв'язку (по телефону, факсу, електронною поштою та іншими засобами зв'язку), а при необхідності, яка погоджується обома Сторонами – у форматі зустрічей. При цьому, взаємодія Сторін відбувається у погоджені Сторонами дату та час.

5.5. У разі, якщо у відповідності до цього Договору та/або додатків до нього в обов'язки Відповідальної особи входить обов'язок інформування Замовника про необхідність виконання/проведення Замовником термінових операцій та/або вчинення дій, Відповідальна особа в усній або письмовій формі (за вибором Відповідальної особи) виключно одноразово проводить інформування Замовника про необхідність виконання тієї чи іншої операції та/або вчинення тієї чи іншої дії. Відповідальна особа не несе відповідальності за несвоєчасність проведення Замовником таких операцій та/або вчинення таких дій.

5.6. Відповідальна особа не проводить касові операції з готівковими коштами Замовника.

5.7. Замовник має право на здійснення перевірки якості надання Послуг, за умови, що такі перевірки не становлять необґрунтованого втручання у господарську діяльність Відповідальної особи.

5.8. Сторони домовились, що рахунки, складені, укладені та підписані в спосіб, визначений у п. 3.2. Договору, вважаються виконаними з дотриманням письмової форми у розумінні ст. 207 Цивільного кодексу України. Такий порядок повністю зрозумілий Сторонам та вони з ним повністю погоджуються.

5.9. Сторони погоджуються використовувати при здійсненні своєї діяльності електронні документи та призначений для цього кваліфікований електронний підпис (далі – КЕП). Сторони визнають будь-які документи, складені та надані іншою Стороною в електронному вигляді із застосуванням КЕП, засобами телекомунікаційного зв'язку або на електронних носіях, як письмові оригінали, що мають юридичну силу. Сторони визнають, що кваліфікований електронний підпис має таку саму юридичну силу, як і власноручний підпис, та має презумпцію його відповідності власноручному підпису.

Обмін електронними документами здійснюється Сторонами з застосуванням програмного забезпечення «M.E.Doc» або іншого аналогічного програмного забезпечення, якщо Сторони окремо не погодять інше.6. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

6.1. Будь-яка інформація, що міститься у цьому Договорі та у будь-яких документах, отримана Сторонами у зв'язку з наданням Послуг за цим Договором, зокрема, будь-які документи, папери, записи, магнітні записи, плівки, фотографії, креслення, електронні документи, факсові чи електронні повідомлення, чи будь-які види записів на будь-яких носіях, а також усна інформація, що були надані Сторонами одна одній під час переговорів, укладення та виконання цього Договору включаючи записи, зроблені Стороною самостійно в період співпраці з використанням отриманих матеріалів від іншої Сторони, або стали відомі Сторонам під час співпраці за цим Договором будь-яким іншим чином, - вважається конфіденційною інформацією, умови і порядок використання якої визначається Розділом 6 цього Договору, а сама конфіденційна інформація є виключною власністю Сторони, якій вона належить.

6.2. Без шкоди для п. 6.1. вище, Сторони погоджуються, що інформація про надання Відповідальною особою Послуг Замовнику та співробітництво із Замовником (в тому числі, але не обмежуючись, у вигляді прес-релізів, новин, тощо, розміщених в мережі Інтернет та друкованих засобах масової інформації) не є конфіденційною інформацією, та Відповідальна особа має право на власний розсуд використовувати таку інформацію без розкриття змісту та суті Послуг. Замовник має право на погодження змісту матеріалу прес-релізу, новин, тощо, підготовленого Відповідальною особою, перед його розміщенням в мережі Інтернет та друкованих засобах масової інформації.

Цим Замовник не заперечує проти використання Відповідальною особою комерційного найменування та інших об'єктів інтелектуальної власності Замовника в діловій документації чи у рекламі Відповідальної особи. Окремий об'єкт інтелектуальної власності Замовника, який може використовуватися Відповідальною особою в діловій документації чи в рекламі, погоджується Сторонами в письмовій формі.

6.3. Зобов'язання Сторін щодо нерозголошення Конфіденційної інформації за цим Договором продовжуються після припинення дії Договору та незалежно від факту такого припинення. Зокрема, Сторони зобов'язується протягом року після закінчення строку дії цього Договору не розповсюджувати, не розголошувати, не поширювати, не передавати чи будь-яким іншим чином доводити до відома третіх осіб Конфіденційну інформацію.

6.4. Сторони зобов'язуються вживати заходи, щоб зберегти отриману інформацію від розголошення відносин та інформацію, отриману в ході виконання цього Договору.

6.5. Передача конфіденційної інформації третім особам, опублікування або інше розголошення такої інформації може здійснюватися тільки з письмової згоди іншої Сторін.

6.6. Обмеження щодо розголошення інформації не відносяться до загальнодоступної інформації, яка є такою відповідно до чинного законодавства України, або інформації, що стала такою без вини Сторін.

6.7. Відповідальна особа не несе відповідальності у випадку передачі інформації або документів державним органам, які мають право їх вимагати відповідно до законодавства України. Відповідальна особа також звільняється від відповідальності за цим Договором у випадку, якщо така передача не дозволяє йому належним чином виконувати його зобов'язання за цим Договором.

6.8. Сторони домовилися, що кожна зі Сторін зобов'язана зберігати комерційну таємницю одна одної, до якої відносяться відомості наступного характеру: зміст первинної бухгалтерської документації, баланс підприємства, зміст листування Сторін, наявність коштів на розрахунковому рахунку, зміст консультацій, відомості про контрагентів, відомості про співробітників та діяльність Сторін.7. ФОРС-МАЖОР (ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ)

7.1. Сторона, яка порушила зобов'язання, звільняється від відповідальності за порушення (невиконання та/або неналежне виконання) зобов'язання, якщо вона доведе, що таке порушення (невиконання та/або неналежне виконання) сталося внаслідок дії форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили). Такими форс-мажорними обставинами (обставинами непереборної сили) є надзвичайні та невідворотні обставини, які об'єктивно унеможливлюють виконання зобов'язань, передбачених умовами Договору, обов'язків згідно із законодавчими та іншими нормативними актами, настання або наслідки яких неможливо було передбачити.

7.2. Настання форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) продовжує строк виконання Стороною зобов'язання, виконання якого унеможливили такі обставини, на період дії форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили), але не звільняє таку Сторону від обов'язку виконати таке зобов'язання після закінчення дії форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили).

7.3. Сторона, виконання зобов'язань якої унеможливили форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили), повинна негайно, але не пізніше двох днів з моменту настання таких обставин та їх впливу на виконання Стороною своїх зобов'язань, письмово повідомити про це іншу Сторону. У повідомленні про настання форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили), зокрема, зазначається, які саме зобов'язання за Договором та/або законом, нормативним актом не можуть бути виконанні у встановлений термін внаслідок настання форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили), форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили), які унеможливили виконання цих зобов'язань у встановлений Договором та/або законом, нормативним актом термін, початок їх виникнення та причинно-наслідковий зв'язок між такими обставинами і неможливістю виконання Стороною своїх конкретних зобов'язань, а також інші відповідні відомості.

7.4. Належним документом, який засвідчує та підтверджує факт настання форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) та період їх дії, є сертифікат про форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили), виданий Торгово-промисловою палатою України, який обов'язково повинен відповідати вимогам чинного законодавства, зокрема, Регламенту засвідчення Торгово-промисловою палатою України та регіональними торгово-промисловими палатами форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) (далі – «Сертифікат»).

7.5. Сторона, виконання зобов'язань якої унеможливили форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили), зобов'язана звернутися до Торгово-промислової палати України з відповідною заявою про засвідчення форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) не пізніше 3 (трьох) робочих днів після закінчення дії таких форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) та надати іншій Стороні Сертифікат (оригінал або копію, завірену Торгово-промисловою палатою України) протягом 5 (п'яти) робочих днів з дня отримання оригіналу такого Сертифікату.

7.6. Сторона, яка порушила зобов'язання, позбавляється права посилатися на дію форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) як на підставу для звільнення від відповідальності за порушення такого зобов'язання, у разі:

7.6.1. неповідомлення або порушення строків та/або порядку повідомлення іншої Сторони про настання форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили), встановлених у п. 7.3 цього Договору, крім випадків, коли самі форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили) перешкодили такій Стороні повідомити (своєчасно повідомити) іншу Сторону про їх настання, за умови, що така Сторона доведе, що вона вжила всіх можливих заходів для такого повідомлення;

7.6.2. порушення строків звернення до Торгово-промислової палати України з відповідною заявою про засвідчення форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили), встановлених у п. 7.5 цього Договору;

7.6.3. ненадання Сертифікату (оригіналу або копії, завіреної Торгово-промисловою палатою України) чи порушення строків його надання, встановлених у п. 7.5 цього Договору.8. ГАРАНТІЇ

8.1. Замовник гарантує Виконавцеві:

8.1.1. вірність, повноту обсягу, дійсність та достовірність наданих документів та інформації;

8.1.2. добросовісне, оперативне та своєчасне виконання своїх зобов'язань за цим Договором;

8.1.3. своєчасну оплату за цим Договором;

8.1.4. збереження конфіденційності умов цього Договору.

8.2. Відповідальна особа гарантує Замовникові:

8.2.1. добросовісне і своєчасне виконання взятих обов'язків за цим Договором;

8.2.2. збереження конфіденційності умов цього Договору.9. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

9.1. У випадку порушення своїх зобов'язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність, визначену цим Договором та чинним в Україні законодавством. Порушенням зобов'язання є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов'язання.

9.2. Сторони не несуть відповідальності за порушення своїх зобов'язань за цим Договором, якщо воно сталося не з їх вини. Сторона вважається невинуватою, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів для належного виконання зобов'язання.

9.3. Замовник відповідає:

- за перевірку точності та наявності усіх обов'язкових реквізитів в документах, як паперових так і електронних;

- за своєчасне надання та точність даних, переданих Відповідальній особі, для проведення платежів та оформлення документів;

- за правильність оформлення/переоформлення договорів;

- за контроль строку дії договорів;

- за листування з партнерами та державними органами;

- за запізнення виплати заробітної плати у зв'язку з несвоєчасним наданням інформації про робочий час працівників (графіків і табелів), або несвоєчасним підписанням платежів в клієнт-банку з вини Замовника;

- за несвоєчасне підписання платежів по податкам з вини Замовника;

- тощо.

9.4. Відповідальна особа відповідає:

- за якість та своєчасне створення документів, точність та своєчасність розрахунків (якщо надання таких Послуг обумовлено умовами цього Договору).

9.5. У разі несвоєчасного початку надання Послуг або їх надання з суттєвими порушеннями строків, передбачених цим Договором, Замовник має право достроково розірвати цей Договір.

9.6. У разі застосування контролюючими органами фінансових санкцій до Замовника або адміністративних штрафів до його посадових осіб внаслідок неналежного виконання Відповідальною особою своїх обов'язків за цим Договором, останній за умови належного виконання Замовником всіх умов цього Договору та умов, узгоджених у додатках до цього Договору, зобов'язаний відшкодувати у повному обсязі розмір сплачених Замовником чи його посадовими особами санкцій. Підставою такої відповідальності може бути виключно умисел або груба недбалість / необережність Відповідальної особи.
9.7. Відповідальна особа не несе відповідальності, передбаченої пунктом 9.6. Договору, за наявності будь-якої з наступних обставин:

- діяв за прямою вказівкою Замовника або в межах прийнятного ризику, що звичайно має місце при наданні аналогічних Послуг;

- діяв на підставі недійсної, недостовірної документації або інформації, наданої Замовником, та/або отримав її з порушенням строків;

- не виконав свої договірні зобов'язання з причини ненадання Замовником документації або інформації, які передбачені законодавством або передбачені умовами цього договору;

- не надавав Послуги Замовнику стосовно звітного періоду, щодо якого до Замовника були застосовані контролюючими органами фінансові санкції або адміністративні штрафи.

9.8. За розголошення комерційної таємниці та іншої конфіденційної інформації, що безпосередньо стосується Сторони та наданих за цим Договором Послуг, винна Сторона відшкодовує іншій Стороні завдані таким розголошенням підтверджені збитки у повному обсязі.

9.9. За прострочення оплати Послуг, що надаються за цим Договором, Замовник сплачує Відповідальній особі неустойку у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діє на момент прострочення, від суми простроченого платежу за кожний день прострочення.

9.10. Нарахування Відповідальною особою неустойки за прострочення виконання Замовником своїх грошових зобов'язань за цим Договором, припиняється через 5 (п'ять) років від дня, коли зобов'язання мало бути виконано Замовником.

9.11. Замовник проінформований Відповідальною особою про заборону здійснення діяльності з порушенням законодавства, в тому числі у сфері запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення, а також пов'язані з цим можливі наслідки та ризики.

9.12. Сторони розуміють і визнають, що невідповідність результату надання тієї чи іншої Послуги результату, що очікував та бажав отримати Замовник при зверненні за наданням відповідної Послуги, саме по собі не є фактом надання такої Послуги неналежної якості і не має наслідком повернення коштів Замовнику.10. ПОВІДОМЛЕННЯ ТА ЕЛЕКТРОННИЙ ДОКУМЕНТООБІГ

10.1. При використанні електронного документообігу Сторони зобов'язуються:

10.2.1. забезпечувати конфіденційність та можливість доступу до особистого ключа виключно уповноважених осіб;

10.2.2. невідкладно повідомляти надавача електронних довірчих Послуг та іншу Сторону про підозру або факт компрометації особистого ключа;

10.2.3. не використовувати особистий ключ у разі його компрометації, а також у разі скасування або блокування сертифіката відкритого ключа;

10.2.4. самостійно нести всі ризики та відшкодовувати іншій Стороні підтверджені завдані збитки, пов'язані з використанням особистого ключа такої Сторони будь-якими третіми особами, а також будь-якими іншими порушеннями чинного законодавства України у сфері електронного документообігу;

10.2.5. виконувати інші вимоги, встановлені цим Договором та чинним законодавством України у сфері електронного документообігу.

10.3. Замовник зобов'язаний протягом 3-х робочих днів з моменту отримання вимоги про підтвердження повноважень особи, яка підписала електронний документ від Виконавця, надати останньому належним чином завірену копію документу, що підтверджує повноваження особи, яка підписала електронний документ.

10.4. Сторони також погодили використання електронної пошти для обміну даними, зокрема документами.

Електронні Повідомлення (з вкладенням чи без нього) та електронні документи, надіслані електронною поштою, мають юридичну та доказову силу і будуть братися Сторонами до уваги лише у разі, якщо таке листування здійснено за адресами електронних пошт (e-mail), зазначеними Сторонами. При цьому Сторони погодили, що:

 • кожна із Сторін повинна забезпечити збереження даних свого облікового запису електронної пошти і їх недоступність для третіх осіб;

 • електронне листування, надіслане з електронної адреси Сторони виявляє істинне волевиявлення такої Сторони і її наміри.

Сторони несуть відповідальність за належне використання електронної пошти, своєчасну її перевірку у робочий час і наслідки доступу до неї третіх осіб.

Роздруковані на папері текстові документи та інформація, графічні зображення, плани, фотографії, а також знімки екрана (скриншоти) листування Сторін з використанням електронних пошт Сторони визнають належним доказом у разі виникнення спору.

Сторони погодили використання системи обміну миттєвими повідомленнями через клієнтську програму(и) (месенджер(и)), зорема, Skype, Telegram, Viber, Facebook Messenger чи WhatsApp виключно для термінового обміну даними.

Якщо Сторонами використано систему обміну миттєвими повідомленнями через клієнтську програму (месенджер), зорема, Skype, Telegram, Viber, Facebook Messenger чи WhatsApp, то знімки екрана (скриншоти) такого листування Сторони визнають належним доказом у разі виникнення спору.11. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ІНШІ УМОВИ

11.1. Цей Договір є публічним, починає діяти з моменту здійснення його Акцепту Замовником, укладений на невизначений строк, з правом дострокового його розірвання будь-якою Стороною шляхом односторонньої відмови від нього.

11.2. Цей Договір публічно доводиться до відома усіх Замовників, шляхом його розміщення (оприлюднення) на Сайті https://buh-pro.kiev.ua/.

11.3. Відповідальна особа самостійно визначає умови Договору.

Відповідальна особа самостійно має право змінити умови Договору з обов'язковим розміщенням повідомлення про це на Сайті https://buh-pro.kiev.ua/.

У разі незгоди Замовника зі змінами, внесеними до Договору, такий Замовник у разі відсутності заборгованості перед Відповідальною особою має право розірвати Договір протягом 15 (п'ятнадцяти) календарних днів з дня, коли він дізнався чи міг дізнатися про внесені зміни до Договору, шляхом направлення чи особистого подання Відповідальній особі відповідного письмового повідомлення. Не розірвання Замовником Договору у вказаний строк та повторне звернення до Відповідальної особи для надання Послуг після внесення відповідних змін до Договору свідчить про згоду Замовника зі змінами, внесеними до Договору.

11.4. При внесенні змін до цього Договору, Відповідальна особа розміщує повідомлення про такі зміни на Сайті https://buh-pro.kiev.ua/ не менше ніж за 15 (п'ятнадцять) календарних днів до вступу змін в силу, крім випадків, для яких Договором встановлений інший строк та/або порядок повідомлення про внесення змін, а також випадків, у яких Відповідальна особа не зобов'язана повідомляти Замовника про внесення змін. При цьому Відповідальна особа гарантує та підтверджує, що розміщена на Сайті https://buh-pro.kiev.ua/ поточна редакція тексту цього Договору є дійсною.

11.5. Відповідальна особа має право розірвати цей Договір в односторонньому порядку, попередивши про це шляхом розміщення оголошення на Сайті https://buh-pro.kiev.ua/ не пізніше ніж за 15 (п'ятнадцять) календарних днів до дати розірвання Договору.

При цьому Відповідальна особа не звільняється від обов'язку надати Послуги всім Замовникам, які вже здійснили Акцепт Договору та внесли оплату за Послуги, сплатили обов'язкові платежі, до розміщення Відповідальною особою відповідного повідомлення про припинення дії цього Договору.

11.6. Розірвання цього Договору шляхом односторонньої відмови Сторони-ініціатора від нього:

- не є підставою для відшкодування будь-яких збитків другій Стороні;

- не є порушенням зобов'язань Сторони-ініціатора за цим Договором;

- Сторона-ініціатор не несе будь-якої відповідальності у зв'язку з таким розірванням.

11.7. У разі порушення Замовником умов Договору, Договір може бути достроково припинений/розірваний Відповідальною особою в односторонньому порядку без повернення сплачених коштів Замовнику, при цьому Послуги вважаються наданими в повному обсязі та належним чином.

11.8. Замовник має право в односторонньому порядку розірвати цей Договір за умови відсутності заборгованості перед Відповідальною особою, письмово повідомивши Відповідальну особу про розірвання Договору не пізніше ніж за 15 (п'ятнадцять) календарних днів до дати розірвання Договору.

11.9. Всі додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємними частинами.

11.10. Всі суперечки та спори, що можуть виникнути в процесі надання Послуг за цим Договором, врегульовуються шляхом переговорів Сторін.

11.11. У разі недосягнення згоди між Сторонами шляхом переговорів, всі спори та суперечки вирішуються в судовому порядку за місцезнаходженням Відповідальної особи.

11.12. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, у тому числі пов'язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регламентуються цим Договором та відповідними нормами чинного в Україні законодавства, а також застосовними до таких правовідносин звичаями ділового обороту на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.

11.3. Визнання будь-якого положення або пункту даного Договору чи Додатків до нього не дійсними, не впливає на дійсність решти положень і умов Договору.

11.4. Сторони засвідчують, що цей Договір укладений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології із дотриманням всіх загальних вимог, що є необхідними для чинності правочину згідно ст. 203 Цивільного кодексу України.

11.5. Назви окремих розділів наводяться лише для зручності посилань і використання тексту Договору, і не можуть розглядатися як такі, що встановлюють або пояснюють права і обов'язки Сторін.

11.6. За домовленістю Сторін встановлена збільшена тривалість позовної давності по стягненню заборгованості, неустойки, штрафу та пені у 5 (п'ять) років.

11.7. Відповідальна особа має право без згоди Замовника передати будь-які майнові права за цим Договором будь-якій третій особі.

11.8. Належним чином завіреною копією документу вважається копія з проставленим написом: «Згідно з оригіналом», датою її завірення, підписом та прізвищем, ім'ям, по батькові керівника Замовника.

11.9. Належним повідомленням та доведенням інформації до споживачів Послуг, визначених цим Договором, вважається розміщення відповідної інформації на Сайті https://buh-pro.kiev.ua/.

11.10. Цей Договір є публічним відповідно до ст.ст. 633, 641 Цивільного кодексу України і його умови однакові для всіх Замовників. Прийняття умов цього Договору (акцепт) є повним і беззастережним і означає згоду Замовника зі всіма умовами Договору без виключення і доповнення, а також свідчить про те, що Замовник розуміє значення своїх дій, всі умови Договору йому зрозумілі, Замовник не знаходиться під впливом помилки, обману, насильства, загрози, тощо.

11.11. Вчиняючи Акцепт Договору Замовник заявляє, що він усвідомлює, що факт укладення цього Договору означає, що:

а) Замовник ознайомлений та свідомо погоджується дотримуватись всіх умов Договору;

б) Замовник ознайомлений з вартістю Послуг за цим Договором, яка його повністю влаштовує;

в) обсяг дієздатності Замовника дозволяє йому отримувати Послуги Відповідальної особи у відповідності до цього Договору;

г) Замовник надає свою згоду на використання його персональних даних Відповідальною особою у будь-яких цілях, якщо такі цілі не суперечать чинному законодавству України.

Обсяг персональних даних Замовника (в тому числі, але не виключно, його працівників, засновників, посадових осіб, структурних підрозділів), які можуть передаватись та оброблятися Відповідальною особою: прізвище, ім'я, по батькові, рік, місяць, дата і місце народження, стать, адреса, громадянство, відомості про освіту, контактна інформація (номери прямого офісного і мобільного телефонів, адреса робочої електронної пошти), а також інші персональні дані, які можуть знадобитися Відповідальній особі у зв'язку із реалізацією вищезазначеної мети обробки тощо.

Замовник заявляє та підтверджує, що він має належним чином оформлену згоду своїх працівників (крім того, має згоду своїх дебіторів) на передачу їх персональних даних третім особам в обсязі та з метою обробки, зазначеними у цьому Договорі.

Замовник несе відповідальність за недостовірність заяв, викладених у цьому пункті Договору.

Замовник зобов'язаний повідомити відповідного суб'єкта персональних даних про включення його персональних даних до відповідної бази персональних даних Відповідальної особи, про його права, мету обробки персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

Особа, яка від імені Замовника підписує цей Договір, підтверджує, що вона належним чином повідомлена про внесення її персональних даних до бази персональних даних клієнтів Відповідальної особи та про те, що їй відомі ціль обробки та її права, передбачені ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних».

Сторони звільняються від відповідальності за розголошення персональних даних, отриманих на підставі закону із загальнодоступних джерел, а також інформації та даних, що були розголошені або опубліковані або іншим чином доступні у засобах масової інформації та/або мережі Інтернет.

11.12. Сторони несуть відповідальність за правильність наданих ними іншій Стороні реквізитів та зобов'язуються повідомляти одна одну про їх зміну протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту внесення відповідних змін, якщо інший строк не визначений цим Договором, а у разі неповідомлення або несвоєчасного повідомлення несуть ризик настання пов'язаних з цим негативних наслідків.12. РЕКВІЗИТИ ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ОСОБИФізична особа-підприємець

Харченко Дмитро Іванович

Адреса: 04114, м. Київ, вул. Вишгородська, буд. 50, кв. 12,

індивідуальний податковий номер: 3496302451,

п/р: UA253052990000026005016226326

в АТ КБ «ПРИВАТБАНК»

телефон: +38(098)-719-87-79,

e-mail: d.kharchenko1995@gmail.com

ОТРИМАЙТЕ ВІДПОВІДЬ ЗА 2 ХВИЛИНИ!
Або зателефонуйте до нас зараз: